Collegium

INSTRUKTORSKÁ LESNÍ ŠKOLA Collegium 2012

zahajovací víkend Collegia nazýváme setkáním cestZveme vás na instruktorskou lesní školu, která se instruktorskému vzdělávání věnuje od roku 1999.

Collegium představuje praxi v řadě instruktorských metod (od rétoriky a lektorství přes dramaturgii k programu) a hledá také cesty do větší hloubky.

Collegium představuje ILŠ zaměřenou na osobnost. Účastníkům chceme poskytnout inspiraci i prostor k přípravě na instruktorskou službu. Chceme společně otevírat otázky spojené s duchovní dimenzí, s osobností instruktora, s pokorou, s autoritou. V partnerském – collegiátním úsilí společně vytvářet a naplňovat instruktorskou lesní školu.

TERMÍNY A MÍSTA SETKÁNÍ

Setkání cest 10. - 12. května Fryšava pod Žákovou Horou (Vysočina)
Učme se navzájem 2. – 11. srpna Seleška (Lužické hory)
Před další cestou 25. – 28. října Praha

Jsme přesvědčeni, že příprava na instruktorství – jak po stránce dovedností, tak po stránce osobnostní – si zaslouží dostatek času. Collegium je čas naplněný užitkem pro vzdělání i pro osobní život. Je to příležitost vystoupit z každodenního shonu a ponořit se do přípravy na budoucí instruktorskou službu ale i na další životní směřování. Dopřejte si tento čas. ILŠ putuje naší vlastí po místech, která se pojí s inspirací, kterou Collegium otevírá a dotýká se tak kulturního a duchovního odkazu našich předchůdců a předků.

Uzávěrka přihlašování na ILŠ 2013 je stanovena na 31. ledna 2013. V případě naplnění kapacity to bude dříve.

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Podmínky přijetí na Collegium odpovídají Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic Junáka. V odůvodněných případech lze jednat o výjimce.

  • Dosažení věku 21 let před zahájením hlavní části ILŠ
  • Alespoň jeden rok aktivní činovnické praxe po složení vůdcovské zkoušky
  • Absolvovaná lesní vzdělávací akce
    • Postačuje jakákoli lesní škola
    • Bez lesní školy postačuje jakýkoli lesní kurz, ale k tomu je zapotřebí mít navíc ještě praxi v přípravě, vedení nebo zabezpečování akcí vzdělávání činovníků v rozsahu alespoň 9 dnů (např. jako lektor, pomocný instruktor, organizátor)

• Vyjádření vedoucího střediska a výchovného zpravodaje ORJ

INSTRUKTORSKÁ KVALIFIKACE

Nabízíme možnost získání instruktorské kvalifikace podle Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic Junáka. Podmínkou jejího udělení jsou osobnostní předpoklady a splnění absolventských úkolů v odpovídající kvalitě.

Absolvenční podmínky vycházejí z obsahu instruktorské kvalifikace, z možných oblastí a forem budoucího instruktorského působení absolventů.

Kromě aktivní účasti na všech setkáních ILŠ tvoří podmínky komplex několika úkolů, jejichž provádění je rozvrženo do průběhu téměř celé ILŠ.

Tyto úkoly v sobě zahrnují přípravu (obsahovou i metodickou) a také praktickou realizaci přednášky eventuelně jiné aktivity vhodné k předání kýžených informací, praktické využití dramaturgie, přípravu specifického programu pro dospělé či dospívající skauty a skautky. Během plnění úkolů bude uplatněna jak samostatná práce, tak týmová spolupráce a konzultace. Plnění některých úkolů předpokládá také domácí přípravu mezi jednotlivými setkáními ILŠ, což také odpovídá potřebě domácí přípravy instruktora vzdělávací akce. (Nestačí instruktorova účast. Velmi důležitá je příprava a její dochvilnost, aby bylo možné se na instruktora spolehnout. Podobně je tomu na Collegiu, kde se frekventanti svými realizacemi podílejí na programu ILŠ.)

Vzhledem k tomu, že úkoly představují skutečné oblasti instruktorského působení, snažíme se při jejich realizaci frekventanty vést tak, aby jejich uskutečnění bylo užitečnou a reálnou přípravou na jejich budoucí samostatné působení.

Domníváme se přitom, že Collegium může být významným zastavením na životní cestě i pro ty, kteří v první řadě neusilují především o instruktorskou kvalifikaci v podobě formálního uznání, a že může nabídnout inspiraci i těm, kdo tuto kvalifikaci již získali jinde. Tím nijak nezpochybňujeme kvalitu jiných instruktorských škol. Naopak se domníváme, že v instruktorském vzdělávání v Junáku existuje více pozoruhodných alternativ na vysoké úrovni.

INSTRUKTORSKÝ SBOR

Instruktoři a instruktorky mají v oblasti skautského vzdělávání řadu zkušeností také z jiných akcí, než je Collegium. Ať už jako absolventi nebo též jako instruktoři.

Za všechny jmenujme např. Pražská lesní škola A.B.S., Ekumenická lesní škola, Jesenická lesní škola, Gemini, Záchranářská lesní škola Seleška, Fons, Safír, Sedm vlků, Lanáč, Lyra aj.

COLLEGIUM JAKO PŘÍLEŽITOST

Collegium nabízí inspiraci a také prostor ke klidnému zastavení. Na každém záleží, kolik si toho odnese. Připravujeme řadu námětů, které míří jak do instruktorské praxe, tak k vnitřnímu životu jednotlivců. Jde nám o to, aby naši frekventanti hledali svou instruktorskou cestu. Chceme tomu být nápomocni tím, že se podělíme o zkušenosti z vlastního studia a z vlastní praxe, a tím, že poukážeme na otázky, které považujeme za významné. Odpovědi na ně je potřeba hledat a promýšlet, nejen převzít.

„Dobrý učitel dovede studenty až tam, kde je sám hledajícím.“ Prof. Radim Palouš

Collegium se snaží hledat cesty instruktorství a cesty duchovního života a zve nové frekventanty k tomu být kolegy v tomto úsilí.

Instruktorská lesní škola je příležitost nejen vyslechnout přednášky, nejen získat informace, nejen procvičovat dovednosti, nejen setkat se s druhými. To vše má jistě velkou hodnotu. Jde ale také o příležitost pracovat na sobě. Nalézt se na cestě osobního směřování a zrání, volit individuální směr.

Nabízíme frekventantům příležitost (nikoli povinnost) pro pohled do vlastního nitra, do hloubky života. Připravujeme k tomu dostatek prostoru a bezpečné podmínky. Při zachování soukromí. Jde o to, aby budoucí instruktor nahlížel sám sebe. Jak hluboko se přitom zadívá, bude záležet především na něm. Collegium je nabídka. Příležitost, kterou může využít každý sám za sebe. To platí pro všechny oblasti ILŠ. Nevedeme frekventanty za ruku, vsázíme na jejich zodpovědnost.

Toto vnímáme jako důležitou součást přípravy na instruktorskou službu. Za pilíře instruktorství pak můžeme označit tyto oblasti:

  • Osobnost a porozumění životní cestě
  • Metodické uchopení instruktorství – včetně rétoriky, prezentačních a organizačních dovedností a dramaturgické systematičnosti
  • Obsah sdělení předávaného ve výchově a při vzdělávání

Jde nám o porozumění dospělosti. Instruktora chápeme jako toho, kdo je ve skautské službě dospívajícím a dospělým. Proto ho má zajímat dospělost jejich. Ale ne nějak z vnějšku. Sám je dospělým, sám je na cestě, na skautské stezce. Za důležitou výbavu na tuto cestu považujeme především otevřenost. Ta je totiž předpokladem získávání zkušeností a dalšího růstu vůbec.

Tak i Collegium chce být především otevřením dveří k instruktorství. Neslibujeme vyčerpávající pojetí spousty oborů, které s instruktorstvím souvisí. Chceme společně vytvářet pevné základy, na kterých bude v budoucnu moci každý stavět své originální instruktorství.

Snažíme se hledat cesty duchovního života. Vycházíme přitom z živé křesťanské tradice. Duchovní život však nepovažujeme za synonymum pro náboženství. Chceme hledat spojení s tím, co nás přesahuje, co dává našim životům smysl.

KONTAKT

V případě zájmu o účast na ILŠ 2013 nám pošlete e-mail na adresu ilscollegium(zavinac)centrum.cz (email by měl obsahovat Vaše jméno). Obratem potvrdíme jeho přijetí a následně pošleme formulář závazné přihlášky.

DROBNOSTI

Přijměte pozvání a pojďte s námi tvořit Instruktorskou lesní školu Collegium v roce 2013 Collegium je otevřené pro muže i ženy.

Dvouletý cyklus

Instruktorskou lesní školu nepřipravujeme každý rok. To nám umožňuje zpracovávat nové inspirace z předchozího ročníku a stále hledat cesty instruktorského vzdělávání. Collegium připravujeme dlouhodobě.

Komunikace

Možnost představit ILŠ, která je živým společenstvím a opravdovým setkáním, v psaném textu je velmi omezená. Přitom na pochopení toho, oč jde, velmi záleží. Pro porozumění, pro rozhodování. Máte-li tedy jakékoli další dotazy, velmi rádi se je pokusíme zodpovědět. Rádi je i zveřejníme na webu, budete-li souhlasit. Pomohou nám tak s představováním se. Kdykoli můžete využít e-mailů nebo telefonu uvedených v kontaktních údajích.

Co od Collegia nečekejte

Jakožto instruktorská lesní škola se, jak už bylo uvedeno, zabýváme tím, co souvisí s výchovou a vzděláváním dospívajících a dospělých. Za důležité považujeme praktické vyzkoušení důležitých metod a postupů v této oblasti. Prakticky vůbec se však nezabýváme tématy, která by byla specializována na vedení skautských oddílů. Je jistě možné i o takových věcech s účastníky a instruktory hovořit, ale cíleným obsahem ILŠ to není. Také neaplikujeme model družinového systému na lesní škole. Jsme přesvědčeni, že všechny tyto a další věci jsou hodnotné a mají svůj význam. Věnuje se jim celá řada lesních kurzů a škol a velmi dobře s nimi pracují. Každému instruktorovi takovou zkušenost vřele doporučujeme. Collegium ale koncipujeme spíše jako poradu, setkání těch, kdo chtějí hledat, dialog.

Collegium také nevytváří prostor pro soutěž silných individualit. Naopak nabízí spočinutí, ztišení, nabrání inspirace. A to i pro silné individuality.

verejnost/ils_2012.txt · Poslední úprava: 2012/10/17 10:51 autor: Mukoki
Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0