O Collegiu


Podmínky přijetí

Podmínky přijetí na Collegium vycházejí z Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic Junáka. V odůvodněných případech lze jednat o výjimce.

  • Dosažení věku 21 let před zahájením hlavní části ILŠ
  • Alespoň jeden rok aktivní činovnické praxe po složení vůdcovské zkoušky
  • Absolvovaná lesní vzdělávací akce (lesní kurz nebo lesní škola)
  • Vyjádření vedoucího střediska a výchovného zpravodaje příslušné VOJ (ORJ, KRJ)

Nad rámec požadavků daných ŘVČČJ ještě požadujeme praxi v přípravě, vedení nebo zabezpečování vzdělávací nebo zážitkové akce pro dospělé či dospívající v rozsahu alespoň 9 dnů (např. jako lektor, pomocný instruktor, organizátor). Tuto podmínku lze nahradit absolvencí LŠ.


Instruktorská kvalifikace

Nabízíme možnost získání instruktorské kvalifikace podle Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic Junáka. Podmínkou jejího udělení jsou osobnostní předpoklady a splnění absolventských úkolů v odpovídající kvalitě.

Absolvenční podmínky vycházejí z obsahu instruktorské kvalifikace, z možných oblastí a forem budoucího instruktorského působení absolventů.

Kromě aktivní účasti na všech setkáních ILŠ tvoří podmínky komplex několika úkolů, jejichž provádění je rozvrženo do průběhu téměř celé ILŠ.

Tyto úkoly v sobě zahrnují přípravu (obsahovou i metodickou) a také praktickou realizaci přednášky, eventuelně jiné aktivity vhodné k předání kýžených informací, dále pak praktické využití dramaturgie, či přípravu specifického programu pro dospělé nebo dospívající skauty a skautky. Během plnění úkolů bude uplatněna jak samostatná práce, tak týmová spolupráce a konzultace. Plnění některých úkolů předpokládá také domácí přípravu mezi jednotlivými setkáními ILŠ, což také odpovídá potřebě domácí přípravy instruktora vzdělávací akce. (Nestačí instruktorova účast. Velmi důležitá je příprava a její dochvilnost, aby bylo možné se na instruktora spolehnout. Podobně je tomu na Collegiu, kde se frekventanti svými realizacemi podílejí na programu ILŠ.)

Vzhledem k tomu, že úkoly představují skutečné oblasti instruktorského působení, snažíme se při jejich realizaci frekventanty vést tak, aby jejich uskutečnění bylo užitečnou a reálnou přípravou na jejich budoucí samostatné působení.

Domníváme se přitom, že Collegium může být významným zastavením na životní cestě i pro ty, kteří v první řadě neusilují především o instruktorskou kvalifikaci v podobě formálního uznání, a že může nabídnout inspiraci i těm, kdo tuto kvalifikaci již získali jinde. Tím nijak nezpochybňujeme kvalitu jiných instruktorských škol. Naopak se domníváme, že v instruktorském vzdělávání v Junáku existuje více pozoruhodných alternativ na vysoké úrovni.


Collegium jako příležitost

Collegium nabízí inspiraci a také prostor ke klidnému zastavení. Na každém záleží, kolik si toho odnese. Připravujeme řadu námětů, které míří jak do instruktorské praxe, tak k vnitřnímu životu jednotlivců. Jde nám o to, aby naši frekventanti hledali svou instruktorskou cestu. Chceme tomu být nápomocni tím, že se podělíme o zkušenosti z vlastního studia a z vlastní praxe, a tím, že poukážeme na otázky, které považujeme za významné. Odpovědi na ně je potřeba hledat a promýšlet, nejen převzít.

„Dobrý učitel dovede studenty až tam, kde je sám hledajícím.“

Prof. Radim Palouš

Collegium se snaží hledat cesty instruktorství a cesty duchovního života a zve nové frekventanty k tomu být kolegy v tomto úsilí.

Instruktorská lesní škola je příležitost nejen vyslechnout přednášky, nejen získat informace, nejen procvičovat dovednosti, nejen setkat se s druhými. To vše má jistě velkou hodnotu. Jde ale také o příležitost pracovat na sobě. Nalézt se na cestě osobního směřování a zrání, volit individuální směr.

Nabízíme frekventantům příležitost (nikoli povinnost) pro pohled do vlastního nitra, do hloubky života. Připravujeme k tomu dostatek prostoru a bezpečné podmínky. Při zachování soukromí. Jde o to, aby budoucí instruktor nahlížel sám sebe. Jak hluboko se přitom zadívá, bude záležet především na něm. Collegium je nabídka. Příležitost, kterou může využít každý sám za sebe. To platí pro všechny oblasti ILŠ. Nevedeme frekventanty za ruku, vsázíme na jejich zodpovědnost.

Toto vnímáme jako důležitou součást přípravy na instruktorskou službu. Za pilíře instruktorství pak můžeme označit tyto oblasti:

  • Osobnost a porozumění životní cestě
  • Metodické uchopení instruktorství – včetně rétoriky, prezentačních a organizačních dovedností a dramaturgické systematičnosti
  • Obsah sdělení předávaného ve výchově a při vzdělávání

Jde nám o porozumění dospělosti. Instruktora chápeme jako toho, kdo je ve skautské službě dospívajícím a dospělým. Proto se má dospělostí zabývat, a to ne pouze z vnějšku. Spíš než stav, který vykazuje nějaké znaky, je dospělost úkolem, neustálou cestou. Za důležitou výbavu na tuto cestu považujeme především otevřenost. Ta je totiž předpokladem získávání zkušeností a dalšího růstu vůbec.

Tak i Collegium chce být především otevřením dveří k instruktorství. Neslibujeme vyčerpávající pojetí spousty oborů, které s instruktorstvím souvisí. Chceme společně vytvářet pevné základy, na kterých bude v budoucnu moci každý stavět své originální instruktorství.

Snažíme se hledat cesty duchovního života. Vycházíme přitom z živé křesťanské tradice. Duchovní život však nepovažujeme za synonymum pro náboženství. Chceme hledat spojení s tím, co nás přesahuje, co dává našim životům smysl.


Drobnosti

Dvouletý cyklus

Instruktorskou lesní školu nepřipravujeme každý rok. To nám umožňuje zpracovávat nové inspirace z předchozího ročníku a stále hledat nové cesty instruktorského vzdělávání. Collegium připravujeme dlouhodobě.

Komunikace

Možnost představit ILŠ, která je živým společenstvím a opravdovým setkáním, v psaném textu je velmi omezená. Přitom na pochopení toho, oč jde, velmi záleží. Pro porozumění, pro rozhodování. Máte-li tedy jakékoli další dotazy, velmi rádi se je pokusíme zodpovědět. Kdykoli můžete využít e-mailu uvedeného v kontaktních údajích.

Co od Collegia nečekejte

Jakožto instruktorská lesní škola se, jak už bylo uvedeno, zabýváme tím, co souvisí s výchovou a vzděláváním dospívajících a dospělých. Za důležité považujeme praktické vyzkoušení důležitých metod a postupů v této oblasti. Prakticky vůbec se však nezabýváme tématy, která by byla specializována na vedení skautských oddílů. Je jistě možné i o takových věcech s účastníky a instruktory hovořit, ale cíleným obsahem ILŠ to není. Také neaplikujeme model družinového systému na lesní škole. Jsme přesvědčeni, že všechny tyto a další věci jsou hodnotné a mají svůj význam. Věnuje se jim celá řada lesních kurzů a škol a velmi dobře s nimi pracují. Každému instruktorovi takovou zkušenost vřele doporučujeme. Collegium ale koncipujeme spíše jako poradu, setkání těch, kdo chtějí hledat, jako dialog.